รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่

จาก WatWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

วิกิวัดรายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่ เรียงตามประเภทวัดและแยกตามอำเภอ

เนื้อหา

[แก้ไข] พระอารามหลวง

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดสวนดอก
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย

[แก้ไข] วัดราษฏร์

[แก้ไข] อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
มหานิกาย

ตำบลช้างคลาน

ตำบลช้างเผือก

ตำบลช้างม่อย

ตำบลแม่เหียะ

ตำบลท่าศาลา

ตำบลป่าแดด

ตำบลป่าตัน

ตำบลหายยา

ตำบลพระสิงห์

ตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลวัดเกตุ

ตำบลศรีภูมิ

ตำบลสันผีเสื้อ

ตำบลสุเทพ

ตำบลหนองป่าครั่ง

ตำบลหนองหอย

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลช้างเผือก

[แก้ไข] อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ตำบลบ้านจันทร์

[แก้ไข] อำเภอจอมทอง

มหานิกาย

ตำบลข่วงเปา

ตำบลดอยแก้ว

ตำบลบ้านแปะ

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่สอย

ตำบลสบเตี๊ยะ

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลข่วงเปา

[แก้ไข] อำเภอเชียงดาว

มหานิกาย

ตำบลเชียงดาว

ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลปิงโค้ง

ตำบลเมืองงาย

ตำบลเมืองนะ

ตำบลแม่นะ

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลเชียงดาว

[แก้ไข] อำเภอไชยปราการ

มหานิกาย

ตำบลปงตำ

ตำบลแม่ทะลบ

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลหนองบัว

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลหนองบัว

[แก้ไข] อำเภอดอยเต่า

มหานิกาย

ตำบลดอยเต่า

ตำบลท่าเดื่อ

ตำบลบงตัน

ตำบลบ้านแอ่น

ตำบลโป่งทุ่ง

ตำบลมืดกา

[แก้ไข] อำเภอดอยสะเก็ด

มหานิกาย

ตำบลเชิงดอย

ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลป่าป้อง

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลป่าลาน

ตำบลแม่คือ

ตำบลแม่โป่ง

ตำบลแม่โป่ง

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลสันปูเลย

ตำบลสำราญราษฎร์

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลลวงเหนือ

[แก้ไข] อำเภอดอยหล่อ

มหานิกาย

ตำบลดอยหล่อ

</br>

ตำบลยางคราม

ตำบลสองแคว

ตำบลสันติสุข

[แก้ไข] อำเภอฝาง

มหานิกาย

ตำบลโป่งน้ำร้อน

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลแม่ข่า

ตำบลแม่คะ

ตำบลแม่งอน

ตำบลแม่สูน

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลแม่คะ

[แก้ไข] อำเภอพร้าว

มหานิกาย

ตำบลเขื่อนผาก

ตำบลทุ่งหลวง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลบ้านโป่ง

ตำบลป่าตุ้ม

ตำบลป่าไหน่

ตำบลแม่แวน

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

ตำบลโหล่งขอด

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลแม่แวน

ตำบลเวียง

ตำบลโหล่งขอด

[แก้ไข] อำเภอแม่แจ่ม

มหานิกาย

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลท่าผา

ตำบลแม่นาจร

ตำบลแม่ศึก

ตำบลกองแขก

[แก้ไข] อำเภอแม่แตง

มหานิกาย

ตำบลกื้ดช้าง

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลช่อแล

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลป่าแป๋

ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลแม่แตง

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลสบเปิง

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลอินทขิล

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลช่อแล

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลอินทขิล

[แก้ไข] อำเภอแม่ริม

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
มหานิกาย

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลโป่งแยง

ตำบลแม่แรม

ตำบลแม่สา

ตำบลริมใต้

ตำบลริมเหนือ

ตำบลสะลวง

ตำบลสันโป่ง

ตำบลห้วยทราย

ตำบลเหมืองแก้ว

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลริมเหนือ

ตำบลสะลวง

[แก้ไข] อำเภอแม่วาง

มหานิกาย

ตำบลดอนเปา

ตำบลทุ่งปี้

ตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลบ้านกาด

ตำบลแม่วิน

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลดอนเปา

[แก้ไข] อำเภอแม่ออน

มหานิกาย

ตำบลทาเหนือ

ตำบลแม่ทา

ตำบลสหกรณ์

ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลออนกลาง

ตำบลออนเหนือ

[แก้ไข] อำเภอแม่อาย

มหานิกาย

ตำบลท่าตอน

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่นาวาง

ตำบลแม่ลาว

ตำบลแม่อาย

ตำบลสันต้นเหนือ

[แก้ไข] อำเภอเวียงแหง

มหานิกาย

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลเมืองแหง

ตำบลแสนไห

[แก้ไข] อำเภอสะเมิง

มหานิกาย

ตำบลบ่อแก้ว

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลแม่สาบ

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลสะเมิงเหนือ

[แก้ไข] อำเภอสันกำแพง

มหานิกาย

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลต้นเปา

ตำบลทรายมูล

ตำบลบวกค้าง

ตำบลแม่ปูคา

ตำบลร้องวัวแดง

ตำบลสหกรณ์

ตำบลสันกลาง

ตำบลสันกำแพง

ตำบลห้วยทราย

ตำบลออนใต้

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลสันกำแพง

[แก้ไข] อำเภอสันทราย

มหานิกาย

ตำบลป่าไผ่

ตำบลเมืองเล็น

ตำบลแม่แฝก

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลสันทรายน้อย

ตำบลสันทรายหลวง

ตำบลสันนาเม็ง

ตำบลสันป่าเปา

ตำบลสันพระเนตร

ตำบลหนองจ๊อม

ตำบลหนองหาร

ตำบลหนองแหย่ง

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลหนองหาร

[แก้ไข] อำเภอสันป่าตอง

มหานิกาย

ตำบลท่าวังพร้าว

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลสันกลาง

ตำบลทุ่งสะโตก

ตำบลน้ำบ่อหลวง

ตำบลบ้านกลาง

ตำบลยุหว่า

ตำบลมะขามหลวง

ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลบ้านแม

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลยุหว่า

[แก้ไข] อำเภอสารภี

วัดเจดีย์เหลี่ยม
มหานิกาย

ตำบลขัวมุง

ตำบลชมภู

ตำบลไชยสถาน

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลท่าวังตาล

ตำบลป่าบง

ตำบลยางเนิ้ง

ตำบลสันทราย

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลสารภี

ตำบลหนองผึ้ง

ตำบลหนองแฝก

[แก้ไข] อำเภอหางดง

วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น)
มหานิกาย

ตำบลขุนคง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลบ้านปง

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลสบแม่ข่า

ตำบลหนองควาย

ตำบลหนองแก๋ว

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลหารแก้ว

ตำบลหนองตอง

ตำบลหางดง

ธรรมยุติกนิกาย

ตำบลบ้านปง

[แก้ไข] อำเภออมก๋อย

มหานิกาย

ตำบลม่อนจอง

ตำบลแม่ตื่น

ตำบลยางเปียง

ตำบลอมก๋อย

[แก้ไข] อำเภอฮอด

มหานิกาย

ตำบลนาคอเรือ

ตำบลบ่อสลี

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลบ้านตาล

ตำบลหางดง

ตำบลฮอด

[แก้ไข] รายชื่อมัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่

[แก้ไข] อ้างอิง

[แก้ไข] ดูเพิ่ม

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม